Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Α’βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου

ΣΚΟΠΟΣ
 1. Η διαχείριση των πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιμων υλικών κλπ.
 2. Η αμοιβή καθαριστριών.
 3. Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών αλλά και εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή – συντήρηση των διδακτηρίων.
 4. Η φροντίδα για την εύρεση άλλων πόρων και ανεφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα, βιβλία για τη βιβλιοθήκη, σκεύη και γενικά με όλα τα μέσα που κρίνονται απαραίτητα για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
 5. Η εκμετάλλευση των κυλικείων σε ότι αφορά τη διαχείριση των εσόδων. Έδρα του ανωτέρω Νομικού Προσώπου είναι ο Δήμος Διονύσου.

Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου

ΣΚΟΠΟΣ
 1. Η διαχείριση των πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιμων υλικών κλπ.
 2. Αμοιβή καθαριστριών.
 3. Αποκατάσταση φθορών και ζημιών αλλά και εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή – συντήρηση των διδακτηρίων.
 4. Η φροντίδα για την εύρεση άλλων πόρων και ανεφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα, βιβλία για τη βιβλιοθήκη, σκεύη και γενικά με όλα τα μέσα που κρίνονται απαραίτητα για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
 5. Η εκμετάλλευση των κυλικείων σε ότι αφορά τη διαχείριση των εσόδων. Έδρα του ανωτέρω Νομικού Προσώπου είναι ο Δήμος Διονύσου.

Η ΕΣΤΙΑ – Κοινωνική προστασία, αλληλεγγύη και παιδεία Δήμου Διονύσου

ΣΚΟΠΟΣ
 1. Η εφαρμογή προγράμματος εξωϊδρυματικής προστασίας υπερηλίκων και η παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα της περιοχής του Δήμου μας. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών το Νομικό αυτό πρόσωπο μπορεί, εκτός από το Δήμο, να συνεργάζεται με το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε άλλο Νομικό πρόσωπο που επιδιώκει παρόμοιους σκοπούς.
 2. Η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων ώστε να παραμείνουν ενεργά μέλη στο κοινωνικό σύνολο.
 3. Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
 4. Η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους.
 5. Η ψυχαγωγία τους όπως εκδρομές, μετάβαση σε πολιτιστικούς χώρους και θέατρα κτλ.
 6. Η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία βρεφών και νηπίων εργαζόμενων γονέων της περιοχής του Δήμου.
 7. Η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.
 8. Η προετοιμασία τους για τη φυσική μετάβασή τους από την οικογένεια στο σχολικό περιβάλλον.
 9. Η εξάλειψη, κατα το δυνατόν, των διαφορών που προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων των παιδιών.
 10. Η εξυπηρέτηση των γονέων και παράλληλα η ευαισθητοποίησή τους πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
 11. Η συνεργασία με άλλους παρεμφερείς φορείς.
 12. Η φιλοξενία, μόρφωση και διαπαιδαγώγηση των βρεφών και νηπίων καθώς και η εξυπηρέτηση – βοήθεια των εργαζόμενων μητέρων με άλλα κοινωνικά προβλήματα.
 13. Η αγωγή, φύλαξη, φροντίδα, προστασία, ημερήσια διαπαιδαγώγηση και η εν γένει ασφαλή διαμονή για παιδιά προσχολικής ηλικίας από 6 μηνών έως της εγγραφής τους στην υποχρεωτική Α’βάθμια εκπαίδευση.
 14. Η ψυχαγωγία των βρεφονηπίων και με τη διεξαγωγή εκδηλώσεων.
 15. Η υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης. Έδρα του ανωτέρω Νομικού Προσώπου είναι ο Δήμος Διονύσου.