Η πρόσφατη κακοκαιρία από την οποία πλήγηκε ο δήμος Διονύσου δημιούργησε αλυσιδωτές επιπτώσεις στα δίκτυα υποδομών (κλειστές οδικές δίοδοι, πολυήμερη διακοπή ρεύματος, διακοπές λειτουργίας αντλιοστασίων και παροχής νερού, διακοπή επικοινωνιών), που με τη σειρά τους προκάλεσαν προβλήματα στη διαβίωση πολλών κατοίκων και πολύ περισσότερο των ευπαθών πολιτών του δήμου.

Έχοντας ως πρόθεση την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αντίστοιχων μελλοντικών καταστάσεων κρίσης, και παράλληλα με την επικαιροποίηση των Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, ο Δήμος Διονύσου δρομολογεί άμεσα τη χαρτογράφηση των ατόμων που θίγονται περισσότερο και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (άτομα με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες, νεφροπαθείς, άτομα που χρήζουν οξυγόνου, άτομα με χρόνια νοσήματα, ηλικιωμένοι που ζουν μόνοι τους κ.λπ.)και ακολούθως την ανάπτυξη υποστηρικτικών δικτύων εθελοντών σε επίπεδο γειτονιάς.

Με την παρούσα ανακοίνωση, καλούνται οι πολίτες, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο Μητρώο Ευπαθών Πολιτών, να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση. Αιτήσεις θα διατίθενται σε έντυπη μορφή σε όλα τα Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου, το κέντρο Κοινότητας και το Κεντρικό Δημαρχείο, ενώ μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στο email του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Διονύσου kentrokoinotitas@dionysos.gr.

Η αίτηση:

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στις κατά τόπους δημοτικές κοινότητες ή αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος, αλλά και για κάθε πληροφορία και διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά στο Κέντρο Κοινότητας, στο 2106215350.

(Σημειώνεται ότι η συλλογή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων από το Δήμο Διονύσου θα βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τον κανονισμό της ΕΕ 2016/679 (GDPR) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).

You may also like